سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات 
محقق 
1996/03/20 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث 
محقق  
1999/03/22 
ادامه دارد 
علمی تحقیقی